เกี่ยวกับเรา (About Us)

พบกับเรา หนึ่งเดียวที่ช่วยให้คุณสร้างงานวิจัยได้อย่างง่ายดาย
guide/gallery_news/news-2023-10-08-19-19-54.jpg

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คำถามที่พบบ่อย

เขียนหัว หรือการเขียนโครงการทำอย่างไร?

คำถามพบบ่อย

การเขียนโครงการ

 • โครงการ (Project)     เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน      การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน  เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงาน การศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ดังนั้นโครงการย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   จึงควรมีแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการขออนุมัติและดำเนินงานต่อไป

ความหมายของโครงการ

 • คำว่า “โครงการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “project”  เป็นแผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ เป็นระบบ พร้อมกับมีแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้กำหนดไว้   โดยใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดอย่างชัดเจน  มีพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อให้บริการและมีบุคคลากร หรือหน่วยงานรับผิดชอบ

ลักษณะสำคัญของโครงการ

การเขียนโครงการมีลักษณะการเขียนแตกต่างไปจากการเขียนประเภทอื่น ๆ โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ต้องมีระบบ (System)  
  โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการ  ถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไป  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ ตามไปด้วย
 2. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear  Objective)
  โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 3. ต้องเป็นการดำเนินงานในอนาคต (Future  Operation)
  เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง จึงควรแก้ไขและปรับปรุงโครงการจึงเป็นการดำเนินงานเพื่ออนาคต
 4. เป็นการทำงานชั่วคราว (temporary task)
  โครงการเป็นการทำงานเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาไม่ใช่การทำงานที่เป็นการทำงานประจำ หรืองานปกติ
 5. มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Definitely Duration)
  โครงการต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน โดยกำหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาที่สิ้นสุดให้ชัดเจน  ถ้าไม่กำหนดเวลา หรือปล่อยให้โครงการดำเนินไปเรื่อย ๆ ย่อมไม่สามารถประเมินผลสำเร็จได้  ซึ่งจะกลายเป็นการดำเนินงานตามปกติ
 6. มีลักษณะเป็นงานที่เร่งด่วน (Urgently task)
  โครงการต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการจะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นงานใหม่
 7. ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ำ (Low Cost)  
  การดำเนินงานตามโครงการต้องมีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณ  โครงการจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการลงทุนน้อย   แต่ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 8. เป็นการริเริ่มหรือพัฒนางาน (Creativity or Developing)
  โครงการต้องเป็นความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่   เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า

นำของโครงการประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

 1. ชื่อโครงการ ( Project Title )
 2. โครงการหลัก( Main  Project ) 
 3. แผนงาน( Plan )
 4. ผู้รับผิดชอบ  หรือผู้ดำเนินโครงการ( Project  Responsibility )
 5. ลักษณะโครงการ( Project Characteristic )
 6. หลักการและเหตุผล (ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ) (Reason  for Project Determination)
 7. วัตถุประสงค์(Objectives)